menu
A-
A
A+

Deze website (URL) valt onder het beheer van Digivaardig & Digiveilig.

Digivaardig & Digiveilig verstrekt in geen enkel opzicht, expliciet noch impliciet, waarborgen ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie waarin deze website voorziet. Voordat u zich verlaat op enige informatie die deze website biedt, dient u deze informatie op nauwkeurigheid te toetsen. D&D aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie verstrekt op deze website.
In geen enkel opzicht kan D&D aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het gebruik van deze inhoud, noch voor de onmogelijkheid om van deze inhoud gebruik te maken, de werking van deze website, de levering van diensten via deze website, of voor de onmogelijkheid via deze website diensten te leveren, of voor de informatie die via deze website is verkregen. Op haar website biedt D&D links naar andere sites. Deze links worden uitsluitend geleverd met het oog op uw gebruiksgemak. D&D oefent geen enkel beheer uit over de genoemde websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud ervan.

Verklaring ten aanzien van auteursrecht

Deze website is zowel een werk dat wordt beschermd door auteursrechten, als een gegevensbank waarvan D&D de auteursrechten en de rechten van de producent bezit. Het kopiëren van teksten van de website is toegestaan mits voorzien van bronvermelding, Het aanpassen, wijzigen of op andere wijze exploiteren van het geheel of delen van deze website, ongeacht de vorm en de middelen, is streng verboden, tenzij daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door D&D. Het ophalen en/of hergebruiken van een deel of het geheel van de inhoud van de gegevensbank is verboden. Elke inbreuk op deze rechten is onderhevig aan strafrechtelijke en civiele procedures.

Handelsmerken en merknamen

De teksten, lay-out, illustraties, namen, logo's en andere merken die in deze website worden gebruikt, zijn handelsmerken en/of merknamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van soortgelijke merken/namen is verboden, tenzij daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming voor is verkregen van de rechthebbende eigenaar.